Γενικό Επιτελείο Στρατού Εθνοφυλακής

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ

Σύμφωνα με τον ν. 5018/23 (ΦΕΚ Α΄ 25) «Εθνοφυλακή».

1. Οι Μονάδες Εθνοφυλακής στελεχώνονται από:

α. Προσωπικό από τον ενεργό στρατό, καθώς και πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

β. Προσωπικό από την εφεδρεία του Στρατού Ξηράς, το οποίο δεν είναι ενταγμένο σε σχέδιο επιστράτευσης και διαμένει μόνιμα στην περιφερειακή ενότητα όπου εδρεύει η Μονάδα Εθνοφυλακής. Όταν κρίνεται απαραίτητο για την πληρέστερη στελέχωση των Μονάδων Εθνοφυλακής, αυτές δύνανται να στελεχώνονται και από προσωπικό της εφεδρείας μη ενταγμένο σε σχέδιο επιστράτευσης που διαμένει μόνιμα σε άλλη περιφερειακή ενότητα, υπό την προϋπόθεση ότι ο τόπος διαμονής του απέχει από την έδρα της Μονάδας Εθνοφυλακής μέχρι εκατόν πενήντα (150) χιλιόμετρα, για τον ηπειρωτικό χώρο.

γ. Εθελοντές ηλικίας άνω των είκοσι (20) ετών, από την ενταγμένη σε σχέδιο επιστράτευσης εφεδρεία του Στρατού Ξηράς, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου στην αρμόδια επιστρατεύουσα αρχή και έγκρισης της αποδέσμευσής του από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, εφόσον οι επιχειρησιακές ανάγκες το επιτρέπουν. Οι εθελοντές του προηγούμενου εδαφίου διαμένουν μόνιμα στην περιφερειακή ενότητα όπου εδρεύει η Μονάδα Εθνοφυλακής ή σε άλλη περιφερειακή ενότητα, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την πληρέστερη στελέχωση της Μονάδας, υπό την προϋπόθεση ότι ο τόπος διαμονής τους απέχει από την έδρα της Μονάδας Εθνοφυλακής μέχρι διακόσια (200) χιλιόμετρα, για τον ηπειρωτικό χώρο.

δ. Προσωπικό από την πλεονάζουσα εφεδρεία των λοιπών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, όταν το προσωπικό των περ. α) έως γ) δεν επαρκεί για την κάλυψη του προβλεπόμενου από τον Πίνακα Οργάνωσης και Υλικού προσωπικού, σύμφωνα με τους ισχύοντες πίνακες κατανομής εφεδρείας και υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω προσωπικό διαμένει μόνιμα στην περιφερειακή ενότητα όπου εδρεύει η Μονάδα Εθνοφυλακής ή μέχρι εκατόν πενήντα (150) χιλιόμετρα από την έδρα αυτής, για τον ηπειρωτικό χώρο.

ε. Πρώην έφεδρους του Στρατού Ξηράς, ηλικίας από σαράντα πέντε (45) έως εξήντα επτά (67) ετών.

2. Στις Μονάδες Εθνοφυλακής δύναται να υπηρετεί γυναικείο προσωπικό επί εθελοντικής βάσης, το οποίο προέρχεται από την εφεδρεία των Ενόπλων Δυνάμεων και διαμένει μόνιμα στην περιφερειακή ενότητα όπου εδρεύει η Μονάδα Εθνοφυλακής ή, εφόσον απαιτείται για την πληρέστερη στελέχωσή της, σε άλλη περιφερειακή ενότητα, υπό την προϋπόθεση ότι ο τόπος διαμονής του απέχει από την έδρα της Μονάδας Εθνοφυλακής μέχρι εκατόν πενήντα (150) χιλιόμετρα, για τον ηπειρωτικό χώρο.

3. Στις Μονάδες Εθνοφυλακής του νησιωτικού χώρου καλούνται για κατάταξη όσοι διαμένουν μόνιμα στη νήσο όπου εδρεύει η Μονάδα, Υπομονάδα ή το Τμήμα Εθνοφυλακής.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το θεσμό, μπορείτε να απευθύνεστε στις κατά τόπους Μονάδες Εθνοφυλακής (ΤΕΘ) ή στη Μονάδα Επιστράτευσης (ΜΕ), στην οποία ανήκετε (αναγράφεται επί του απολυτηρίου σας). Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΓΕΣ/Α5 (ΔΕΘ) στα στοιχεία επικοινωνίας τα οποία αναφέρονται στην ιστοσελίδα. Σας ευχαριστούμε θερμά για το ενδιαφέρον, το οποίο δηλώνει την αγάπη σας για την Εθνοφυλακή, τις Ένοπλες Δυνάμεις και την Πατρίδα.