Αποστολή Εθνοφυλακής

Αποστολή της Εθνοφυλακής σύμφωνα με το ν.1295/1982 είναι:

  α.  Η συμβολή στην Άμυνα της χώρας και η ενίσχυση και υποβοήθηση των Ενόπλων Δυνάμεων στην εκπλήρωση της αποστολής τους.


  β.  Η συμβολή στην παθητική άμυνα και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (πυρκαϊές, θεομηνίες, σεισμοί κ.λπ.).


  γ.  Η υποβοήθηση του έργου του Στρατού σε περίπτωση μερικής ή γενικής επιστρατεύσεως.