Αποστολή Εθνοφυλακής

Αποστολή της Εθνοφυλακής είναι:

             α.      Η συμβολή στην Άμυνα της χώρας και η ενίσχυση και υποβοήθηση των Ενόπλων Δυνάμεων στην εκπλήρωση της αποστολής τους.

             β.      Η συμβολή στην παθητική άμυνα και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (πυρκαϊές, θεομηνίες, σεισμοί κ.λπ.).

             γ.      Η υποβοήθηση του έργου του Στρατού σε περίπτωση μερικής ή γενικής επιστρατεύσεως.